Důležité informace pro zákazníky

Technické prohlídky silničních vozidel se provádí na základě znění zákona č. 193/2018 Sb. ve lhůtách stanovených tímto zákonem a v rozsahu stanoveném vyhláškou Ministerstva dopravy ČR č. 211/2018.
Lhůta platnosti technické kontroly vč.koncového data platnosti je vyznačena v Technickém průkaze vozidla. (datum,měsíc,rok). Kromě toho je platnost součástí červené známky /měsíc,rok/ vylepené na registrační značce. Od 1.1.2015 je červená známka dokladem i o provedené emisní kontrole. Proto se emisní známka (zelená) již od tohoto data nepoužívá.

Novinky platné od 1.10. 2018:

Ozdobné kryty kol:
Pokud je vozidlo vybaveno poklicemi kol, žadatel přistaví vozidlo s demontovanými poklicemi na všech kolech, v opačném případě se vozidlo stává dočasně způsobilé po dobu 1 měsíce.

Fotodokumentace:
Od 1.1. 2016 mají kontrolní staníce povinnost dokumentovat přítomnost vozidla na kontrolní lince.K tomu patří také pořízení fotodokumentace výrobního čísla vozidla (VIN). Pokud víte,že máte VIN na vnější části vozidla, pomůžete urychlit provedení prohlídky, pokud necháte prostor (např. rám) umýt nebo při návštěvě servisu necháte číslo očistit, či odrezit.

Nezřetelná (nečitelná) fotodokumentace čísla VIN (číslo karoserie) je považována za vážnou závadu ve smyslu zákona.


PŘEDKLÁDANÉ DOKLADY:
Vždy jsou předkládány "velký" a "malý"(ORV) osvědčení o registraci vozidla - technický průkaz

Pravidelná technická prohlídka
„velký" technický průkaz vozidla
• osvědčení o registraci vozidla nebo osvědčení o technickém průkazu („malý" technický průkaz)
• protokol o měření emisí, pokud je vyžadován

Opakovaná technická prohlídka
„velký" technický průkaz vozidla
• osvědčení o registraci vozidla nebo osvědčení o o registraci vozidla („malý" technický průkaz)
• protokol o měření emisí
• protokol o předchozí prohlídce, na jejímž základě je prováděna opakovaná technická prohlídka

Evidenční kontrola
„velký" technický průkaz vozidla
• osvědčení o registraci vozidla („malý" technický průkaz)


ORGANIZAČNÍ POKYNY:
• žadatel o provedení kontrolní prohlídky na vyzvání kontrolního technika předjede do prostoru před vjezd na kontrolní linku
• po kontrolní lince s vozidle pojíždí výhradně kontrolní technik
• žadatel o provedení kontrolní prohlídky může být po celou dobu kontroly přítomen u vozidla a musí dbát pokynů kontrolního technika
• Provozní řád je vyvěsen před vstupem do příjmu STK a na začátku kontrolních linek po pravé straně
Poznámka:
Podrobné informace o kontrolních úkonech vč. legislativy o pravidelných technických prohlídkách a měření emisí najdete na stránkách www.stkinfo.cz.